Вторник
19.06.2018
20:59
Приветствую Вас Гость
RSS
 
ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТБАСЫН ЖӘНЕ БАЛАЛЫҚТЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ” КМҚК
КГКП «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА»
АКИМАТА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
Главная Регистрация Вход
Результаты антикоррупционного мониторинга »
Меню сайта

Прогноз погоды

Сыбайлас жемқорлық мониторинг қорытындысы

 

I. Кіріспе бөлімі

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг: Өскемен қала әкімдігінің «Отбасын және балалықты қолдау орталығы» КМҚК қызметі.

2. Өткізілген сыбайлас жемқорлық мониторинг: Өскемен қаласы әкімдігінің «Отбасын және балалықты қолдау орталығы» КМҚК жұмыс тобы, Кирова көшесі, 63, электрондық мекен-жай: center_podderzhki@mail.ru, № тел.267822, 701482

3. Сыбайлас жемқорлық мотинориг өткізетін кез: 5желтоқсаннан бастап 10 желтоқсанға дейін 2016 ж.

4. Байқау кезеңі: қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан.

II. ақпараттық- аналитикалық бөлік

«Отбасы және балалықты қолдау орталығы» КМҚК  жеке және  заңды тұлғаға мемлекеттік жағдай ( МК«Қазақстан азаматтық үкімет»), берілген уақыт тәртібіне және үлгіге сай емес.

Жұмысшылардың басқарымы : штат бойынша жұмысшылар  саны– 26,5, нақты– 21. Педагогикалық жұмысшылардың саны – 12. Қызмет көрсету аумағының кеңейтілуі және қызметтің алмасу есептерінің саны өсуде. Алмасу (тоқсандық) кадрлар саны 9 адам– 40,9%, 10% пайыз құрайды, 2015 жылға қарағанда көп. Жұмыстан шығу себептері: 3 адам–бала күтіміне кеткен адамдардың шығуы, 3-  жоғары төленетін еңбек ақысы бар жұмыс табуына байланысты, 2 – отбасы жағдайы бойынша, 1- бала күтімі бойынша демалыс.Теріс шарада жұмыстан шығарылғандар–жоқ, жетістіктің төмендеуі– жоқ. Қақтығыс жағдайлар жоқ.

Өскемен қаласы әкімдігінің КМҚК «Отбасын және балалықты қолдау орталығының» жұмысшыларының атқаратын қызметі талаптарының біліктілігіне сәйкес. Қызметтік іздестіру шаралары жүргізілген жоқ. Оқытылатын оқулардың мерзімі мен күн тәртібі, жұмысшылардың  біліктілігін жоғарылату қадағаланады.

Рұқсат етілген функциялар жоқ.

Қадағалау функциясы жоқ.

Отбасын және балалықты қолдау орталығында белгіленген кезеңмен мемлекеттік сатып алулар жүзеге асты. Бір адамның тәсілімен  21 келісім шарт бекітілді, тәртіп бұзушылық жоқ.

III    Өскемен қаласы әкімдігінің «Отбасын және балалықты қолдау орталығы» КМҚК қызметінің жұмыс тобының бағасы:

Белгіленген кезеңге,  сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы жауапкершілікке тартылған, Отбасын және балалықты қолдау орталығында ондай жоқ. Ағымдық оқу жылында жоғарыда тұрған ұйымдардың және қаржы комитеті, прокуратура тексеруі өткізілген жоқ.

Ағымдық кезеңге әкімшілік және жұмыскерлердің қызметтік міндеттерін орындамағаны үшін жаза міндеттелсін.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту үшін қосымша:

         Отбасы және балалықты қолдау орталығы жұмыс тобын ұсынады:

Отбасын және балалықты қолдау орталығының заңгерлері  барлық құқықтық оқыту  ақпараттандыру- насихаттандыру  жұмыстарын жандандыру; құқық нормаларын бұлжытпай сақтау, заңнамаларды орындау бойынша құжаттар жағдайын қадағалау жүйесін жүзеге асыру.

Қорытынды: «Отбасын және балалықты қолдау орталығы» КМҚК сыбайлас жемқорлық тәуекелділігінің ішкі талдауы, 2016 жылға негізгі сыбайлас жемқорлық мониторингісіның қорытындысы.

Білім беру бөліміне сыбайлас жемқорлық мониторингісінің басынан бастап сыбайлас жемқорлық тәуекелділігінің ішкі талдауын тапсыру.

 

 

Жұмыс тобының өкілі:                                                                      Куземко Л.П.

 

Жұмыс тобының мүшелері:                                                                 Кансабеков Б.К.

                                                                                                                 Шоимбаева Ш.Т.

 

                                                                               

Результат антикоррупционного мониторинга

 

I. Вводная часть

1. Предмет антикоррупционного мониторинга: деятельность КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска

2. Антикоррупционный мониторинг проведен: рабочей группой КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска, ул. Кирова, 63, электронный адрес: center_podderzhki@mail.ru, № тел.267822, 701482

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга: начат 5декабря, закончен 10 декабря 2016 г.

4. Наблюдаемый период: с января по декабрь 2016 года.

II. Информационно - аналитическая часть

КГКП «Центр поддержки семьи и детства» государственных услуг физическим и юридическим лицам (в том числе через ГК «Правительство для граждан»), утвержденных регламентами и стандартами не оказывает.

Управление персоналом: количество работников по штату – 26,5, фактически – 21. В том числе педагогических работников – 12. Уменьшение количества наблюдается за счет совмещения должностей и расширения зоны обслуживания. Сменяемость (текучесть) кадров составила 9 человек – 40,9%, что на 10% больше чем в 2015 году. Причины увольнений объективные: 3 человека – не вышли из декретного отпуска, 3-  нашли более высокооплачиваемую работу, 2 – по семейным обстоятельствам, 1- принят на время декретного отпуска. Увольнений по отрицательным мотивам –нет, понижение в должности – нет, ротации- нет. Фактов конфликтов интересов нет.

Сотрудники КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска соответствуют квалификационным требованиям к занимаемой должности. Служебные расследования не проводились. Сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудниками соблюдается.

Разрешительных функций нет.

Контрольных функций нет.

В указанный период в Центре поддержке семьи и детства конкурсов по государственным закупкам не осуществлялось. Способом из одного источника заключено 21 договор, нарушений нет.

III. Заключительная часть

            Оценка рабочей группой деятельности КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска»:

В указанный период,  привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения в Центре поддержки семьи и детства нет. В сентябре проведена проверка Ревизионной комиссией ВКО, выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

В 2016 году выявлено 2 факта нарушения трудовой дисциплины, изысканы объяснительные, объявлены взыскания. По сравнению с 2015 годом снижение на 3 взыскания. Повторных нарушений в течение года - нет. Фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление за анализируемый период не выявлено, конфликтов интересов нет.

Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:

         Рабочая группа центра поддержки семьи и детства  предлагает:

Юристам Центра поддержки семьи и детства активизировать информационно-пропагандистскую работу правовому всеобучу; неукоснительно соблюдать нормы права, осуществлять системный контроль за состоянием документации по исполнению законодательства.

Вывод: Оценка рабочей группы показала отсутствие фактов коррупционных нарушений в 2016 году. На основании результатов антикоррупционного мониторинга провести внутренний анализ коррупционных рисков КГПК «Центр поддержки семьи и детства».

Председатель рабочей группы:                                                          Куземко Л.П.

Члены рабочей группы:                                                                               Кансабеков Б.К.

                                                                                                                 Шоимбаева Ш.Т.

19.10.2016 жылдан № 13 Қазақстан Республикасының мемлекеттік істер қызмет Министрінің бекіткен бұйрығымен, сыбайлас жемқорлық қауіпінің ішкі талдауы

 

Өскемен қаласы әкімдігінің  КМҚК «Отбасын және балалықты қолдау орталығының» сыбайлас –жемқорлық қауіпінің ішкі талдауынына жүргізілген жұмыс формаларының  көрсеткіші

 

Қосымша 1 Мемлекеттік жағдай жасау (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан)- көрсетілмейді

р/с

Мемлекеттік жағдайлардың атауы

Көрсеткіш саны

Сапалы көрсеткіштер (мәселелерді сипаттау, мысалдар)

1

Көрсетпейді

Жағдайлар жасау–

____________________

Олардан МҚ «Кәсіпорын азаматтары»арқылы: ___________

Қабылдаудан бас тартқандар-

____________________

Мерзімінің бұзылуы–

____________________

Түскен шағымдар:

-жұмысшыға– ______

-сапасына– _______

-мерзіміне – __________

-басқада– _____________

 

 

1.Қандай жағдайлармен жағдай жасаулардан бас тартылды: __________________________

2.Мерзімінің бұзылу себептері (ұзарту) жағдайлар жасау: __________________________

3. Шағым түсіру:  __________________________________________________________________

4. Стандартты уақыт тәртібіне сәйкес: ______________________________________________

5.Нақты үрдіс уақыт тәртібіне сәйкес: ___________________________________

6.Осы мемлекеттік жағдайлар бойынша НҚА тәртібінің болуы :  ____________________________________

7.Жағдайлар бойынша НҚА жеке бөлімшелердің уақыт тәртібінің болмауы, қайшылықтардың болуы:  _______

8. Қосымша құжаттарды талап ету нақтылығы: __________________________________

9. Жағдайлар жасаудан бас тарту үшін стандарт нормасының негіздемесі туралы бар ма: _____

10. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар,бекіту және т.б..), басқа органдардың берілуімен (жеке меншік) ақылу төлену негізінде: _________________________________

11.Қандай жағдайлар бойынша, мемлекеттік жағдайлар жасаудың мерзімін ұзарту туралы норма бола ма :  ________

12. «Ойлануға» жауапкершілік жағдайлары (әр түрлі жұмысшыларға мемлекеттік жағдай көрсету, басшы ның қол қоймауы туралы қорытынды, Стандарт түпкілігінде нақты көрсеткіш жоқ және т.б.): _______________________________________________________________

13. Жағдай алушымен тура қарым- қатынастың болмауы: ___________________________________

14. Мемлекеттік жағдайды алу және тәртіп туралы ақпараттандырылған жағдайлар: Қабырға бұрыштары, сайт, сенім телефоны және т.б.

15. Басқада:  ________________________________________________________________________

 

Қосымша 2 Рұқсат етілген функцияларды жүзеге асыру (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан) – жоқ

р/с

Рұқсат етілген фунқциялардың атаулары

Көрсеткіш саны

Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)

1

Рұқсат етілген функциялар жоқ

Рұқсат етілумен берілген (келісіммен) –

____________________

Олардан МҚ «Кәсіпорын азаматтары»арқылы: ___________

Қабылдаудан бас тартқандар-

____________________

Мерзімінің бұзылуы–

____________________

Түскен шағымдар:

-жұмысшыға– ______

-сапасына– _______

-мерзіміне – __________

-басқада– _____________

 

 

1. Рұқсат етілу қандай себептерден бас тартылды (келісім): ________________

2. Құқық бұзу себептері (ұзарту) рұқсат беру мерзімі (келісім): __________

3.Шағымдар:  _______________________________________________________________

4. Стандарт уақыт тәртібіне сәйкес:  ___________________________________________

5. Нақты үрдістің уақыт тәртібіне сәйкес: ________________________________

6. Осы жағдайлар бойынша НҚА дискретциясының болуы: __________________________________

7. Қақтығыстардың болуы, функция бойынша НҚА жеке нормаларының уақыттәртібінің болмауы: _____

8. Қосымша құжаттардыталап ету фактілері:  _______________________________

9.Рұқсат беруден бас тарту үшін Стандарт негіздемесі туралы бар ма  : ________

10. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар, қорытынды және т.б.) басқа органдардың беруі (жеке)толық негіздеме: ______________________________

11. Құжаттарды тапсыру талап етіле ме (материалдар,қорытынды), рұқсат алу үшін осы органда беріледі (келісім): _______________

12. Рұқсат беру мерзімін ұзарту туралы норма бола ма, қандай себептермен:  _____

13. «Ойлану» жауапкершілік жағдайлары (әр түрлі жұмысшыларға мемлекеттік жағдай көрсету, басшы ның қол қоймауы туралы қорытынды, Стандарт түпкілігінде нақты көрсеткіш жоқ және т.б.): ___________________________________________________________

14. Жағдай алушымен тура қарым- қатынастың болмауы: _______________________________

15. Кеңесші-алқа органдарының шешкен сұрақтарын қарастыру, құрамын кім бекітті, мүшелері үнемі бола ма, алмасу себептері:  _______________________

16. Шешім келісімі кезінде, қайталану кезеңдерінің болуы: ____________________

17. тәртіп туралы ақпарат жағдай және шешім алу жағдайлары: ______

16.Басқада:  ____________________________________________________________________

 

Қосымша 3             Бақылау функцияларын жүзеге асыру (қаңтардан бастап 2016 жылғы желтоқсан)- жоқ

р/с

Бақылау функцияларының атауы

Көрсеткіш саны

Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)

1

Бақылау функциялары жоқ

Жүзеге асқан бақылау

–  __________

Олардан толық емес:  _

Олардан тәуекел тобы бойынша : ______________

Анықталған кемшіліктер:_

Бақылау мерзімінің бұзылуы– __________

Түскен шағымдар:

-жұмысшыға – ______

-сапасына – _______

-мерзіміне – __________

-басқа да – _____________

 

 

1. Анықталған бұзушылықтарды  сипаттау, кімде және қайда анықталды: ______________________________

2. Туындаған бұзушылықтардың себептері мен мінездемесі: _____________________________________

3.Қандай шаралар қолдану керек (енгізілген нұсқамалар, тоқтатылған қызмет, салынған айппұл және т.б .): __________________________________________________________________________

4. Шағым жасау жағдайлары– кім, қашан,: _________________________________________

5. Сот арқылы шағым түсу (кім, қашан,қандай жағдайлармен, қорытынды): __________________

6.Осы мемелекеттік жағдайлар бойынша НҚА  тәртіптің болуы:  ____________________________________

7. Функция бойынша НҚА жеке нормалардың  уақыт тәртібінің болмауы,  қақтығыстарың болуы: ________

8. Бақылау барысында қызығушылық қақтығыстарын реттеу бойынша талаптар қадағаланды ма, қандай:  __________________________________________________________________________

9. Толық көлемде, бақылау сұрақтары қамтылған ба: ___________________________________

10.Тексерілген қағаздарда толық емес толтырулар болды ма, қандай себептермен. Қолдану шаралар қандай: ___________________________________________________________________

11. Дұрыс емес, бақылауды тоқтату жағдайлары болды ма, қандай себептермен: __________

12. Субъект бақылаумен тура қарым –қатынастың болуы: __________________________________

14. Бақылау жағдайлары және тәртібі туралы ақпатар беру жағдайлары: ______________________

15. Басқа да:  ________________________________________________________________________

Қосымша 4                                    Мүдделер қақтығыстарын реттеу және персоналды басқару

р/с

Көрсеткіштер саны

Сапалы көрсеткіш (мәселелерді сипаттау, мысалдар)

1

Штат бойынша саны– 26,5

Нақты саны: 21

Бос орындар: 1

Тұрақсыздық: 9 адам (40,9%)

Өз еріктерімен жұмыстан кету: 9 (40,9%)

Теріс жағдайда жұмыстан кету: 0

Басқа негіздеме бойынша: 0 (қол қою):

Теріс себептері- 0

Жоғары қызметке тұрғандар: 0

Қызметтің түсуі: 0

Ротация: 6

Жүргізілген қызметтік ісдестірулер: 0

Қолданылған жазалар: 2

Ескерту: 2

Шағым: 0

Қатаң шағым: 0

НЖТ Ескерту: 0

Қызметтен шығару 0

Қызметтік іздестіруге жүргізілмеуіне шаралар қолдану: 0

Шағым жаза: 0

Олардан белгіленген (кімге, не үшін): 0

Қызығушылық қақтығыс фактілері: 0

 

1.Айналысатын қызметі жұмысшылардың біліктілік талаптарына сәйкес (біліміне, еңбек өтіліне, белгіленген аумағындағы жұмыс тәжірибиесі бойынша және т.б.).- қызметтік талаптарының біліктілігіне сәйкес.

2. Қандай себептер бойынша қызметтік іздестіулер әрбір шағым бойынша жүргізілді? -

3. Тәртіп комиссиясының, конкурстың құрамы үлгіге сай бекітілген бе? –

4. Жұмысшылардың, біліктілігін жоғарылату, оқудан өту тәртібі және мерзімі қадағалана ма? – қадағаланады, біліктілікті жоғарылату жоспарына сәйкес.

5. Еңбек тәртібінің бұзылу фактілері, себептері және жағдайларының болуы– 2, сонымен қатар 1 –қорытынды бойынша,  ШҚО тексеру комиссиясы, еш себепсіз жұмыс орнында болмаған-1.

6. Жыл көлемінде еңбек тәртібінің бұзылуының қайталану себебі– жоқ.

7.Мемлекеттік қызметте шектелген тәртіп бұзушылықты қадағалау-жоқ

8. Жұмысшылардың қызметін бағалау үрдісінің шағымдары, қолдану шаралары - жоқ

9.қолдану шараларын мерзімінен ерте алу нақтылығы,  мерзімі, негіздеме? жоқ

10. тұлғаны жұмысқа қабылдау негіздемесі, жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылық,  Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение,қылмыстар– анықталмаған.

11.мемлекеттік қызметке өту кезінде қылмыстық құқық бұзушылық және әкімшілік мемлекет негіздемелері, оған қолданылған шаралар- жоқ.

12. қақтығыс қызығушылығының пайда болу себептер, үнемі қолданылу шаралары - жоқ.

13.Қандай үлгіде анонимдік сыбайлас-жемқорлық қорытындысы есептелінеді, таладаулар жүргізіле ме. Басшылық басқармасын зерделеу бойынша талдау қорындысы өзара қарым-қатынас  механизімінің құрылуы және бір жылға жоспарлану кезінде ескеріледі.

14.Басқа да: жоқ_________________________________________________

 

Қосымша 5 (9)       қызметтік талдау аймағын қозғайтын, нормативтік-құқықтық актілерде анықталған сыбайлас-жемқорлық қауіптері – осы қосымша негізінде талдау 1-4 – анықталмаған

№ р/с

Қызметтік аймағын қозғайтын, нормативтік-актілер деректемелердің атауы

Заң жүзінде актілар, қалғаны құқық және т.б. (кезең бойынша)

Туындаған тәртіп, қақтығыстар және т.б.

Қандай номалар, уақыт тәртібінің үрдісі (қатыспаған,күш жұмсалған)

Тәртіп қақтығыс жағдайларының салдары, сыбайлас –жемқорлықты жоюда органмен қолданылған шаралар.

 

 

 

 

 

республикалық деңгейде Отбасын және балалықты қолдау орталығының қызметі туралы реттелетін, нормативтік құжаттар жетіспейді. 

Ұқсас орталықтардың қызметін реттеу бойынша ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитіне берілген қосымша 

 

 

Жұмыс тобының өкілдері:                                                                                                                                                       Л. Куземко

Жұмыс тобының мүшелері:                                                    Кансабеков Б.К.                                                                                                                                                                                                                                                   Шоимбаева Ш.Т.

                                                                                                               «Утверждаю»

директор ГККП «Центр поддержки семьи и детства» акимата

города Усть-Каменогорска

______________Л.Куземко

 

нутренний анализ коррупционных рисков, утвержденных приказом Министра по делам  государственной службы  Республики Казахстан  от 19.10. 2016 года № 13

 

Рабочая форма сбора сведений для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков

ГККП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска

 

Приложение 1       Оказание государственных услуг (анализируемый период  с января по декабрь 2016 года)- не оказывает

№ п/п

Наименование государственной услуги

Количественные показатели

Качественные показатели

(описание проблемы, примеры)

1

Не оказывает

Оказано госуслуг –

____________________

Из них через ГК «Правительство для граждан»: ___________

Отказано в получении -

____________________

Нарушены сроки –

____________________

Поступили жалобы:

-на работника – ______

-на качество – _______

-на сроки – __________

-иные – _____________

 

 

1. По каким основаниям отказано в предоставлении госуслуги: __________________________

2. Причины нарушения срока (продления) оказания госуслуги: __________________________

3. Суть жалобы:  __________________________________________________________________

4. Соответствие Регламента Стандарту: ______________________________________________

5. Соответствие регламента фактическому процессу: ___________________________________

6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге:  ____________________________________

7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по госуслуге:  _______

8. Факты истребования дополнительных документов: __________________________________

9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в предоставлении госуслуги: _____

10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: _________________________________

11. Имеется ли норма о продлении срока оказания госуслуги, по каким основаниям:  ________

12. Случаи «размывания» ответственности (оказание госуслуги разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): _______________________________________________________________

13. Наличие прямого контакта с услугополучателем: ___________________________________

14. Состояние информированности о порядке и условиях получения госуслуги: Стенды, сайт, тел доверия идр.

15. Иное:  ________________________________________________________________________

 

Приложение 2       Реализация разрешительных функций (анализируемый период  с января по декабрь 2016 года) – нет

№ п/п

Наименование разрешительной функции

Количественные показатели

Качественные показатели

(описание проблемы, примеры)

1

Нет разрешительных функций

Выдано разрешений(согласований) –

____________________

Из них через ГК «Правительство для граждан»: ___________

Отказано в выдаче(согласовании) -

____________________

Нарушены сроки –

____________________

Поступили жалобы:

-на работника – ______

-на качество – _______

-на сроки – __________

-иные – _____________

 

 

1. По каким основаниям отказано в выдаче разрешения (согласования): ________________

2. Причины нарушения (продления) срока выдачи разрешения (согласования): __________

3. Суть жалобы:  _______________________________________________________________

4. Соответствие Регламента Стандарту:  ___________________________________________

5. Соответствие регламента фактическому процессу: ________________________________

6. Наличие дискреции в НПА по данной функции: __________________________________

7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции: _____

8. Факты истребования дополнительных документов:  _______________________________

9. Имеется ли в Стандарте норма об основаниях для отказа в выдаче разрешения: ________

10. Требуется ли предоставить документы (материалы, заключения и т.п.), выдаваемые другими органами (в т.ч. частными) на платной основе: ______________________________

11. Требуется ли предоставить документы(материалы, заключения и т.п.), выдаваемые этим же органом для получения в этом же органе разрешения (согласования): _______________

12. Имеется ли норма о продлении срока выдачи разрешения, по каким основаниям:  _____

13. Случаи «размывания» ответственности (выдача разрешения разными исполнителями, результат не подписывает руководитель, нет четкого указания в Стандарте на конечного исполнителя и т.п.): ___________________________________________________________

14. Наличие прямого контакта с услугополучателем: _______________________________

15. Предусмотрено ли решение вопроса совещательно-коллегиальным органом, кем утверждается состав, постоянные ли члены, причины замены:  _______________________

16. Наличие дублирующих этапов при согласовании разрешения: ____________________

17. Состояние информированности о порядке и условиях получения разрешения: ______

16. Иное:  ____________________________________________________________________

 

Приложение 3       Реализация контрольных функций (анализируемый период  с января по декабрь 2016 года)- нет

№ п/п

Наименование контрольной функции

Количественные показатели

Качественные показатели

(описание проблемы, примеры)

1

Нет контрольных функций

Осуществлено контроля –  __________

Из них внеплановые:  _

Из них по группам риска: ______________

Выявлено нарушений:_

Нарушены сроки контроля – __________

Поступили жалобы:

-на работника – ______

-на качество – _______

-на сроки – __________

-иные – _____________

 

 

1. Описание выявленного нарушения, где и кем выявлено: ______________________________

2. Характер и причины возникновения нарушения: _____________________________________

3. Какие приняты меры (внесено предписание, приостановлена деятельность, наложен штраф и т.п.): __________________________________________________________________________

4. Случаи обжалования – кем, когда, предмет: _________________________________________

5. Обжалование через суд (кем, когда, по каким основаниям, результат): __________________

6. Наличие дискреции в НПА по данной госуслуге:  ____________________________________

7. Наличие коллизии, нерегламентированность отдельных норм в НПА по функции: ________

8. Соблюдались ли требования по урегулированию конфликта интересов в ходе контроля, какие:  __________________________________________________________________________

9. В полном ли объеме охвачены вопросы контроля: ___________________________________

10. Имелись случаи неполного заполнения проверочных листов, по какой причине. Какие приняты меры: ___________________________________________________________________

11. Имелись ли случаи неправомерного прекращения контроля, по какой причине: __________

12. Наличие прямого контакта с субъектом контроля: __________________________________

14. Состояние информированности о порядке и условиях контроля: ______________________

15. Иное:  ________________________________________________________________________

Приложение 4                                           Управление персоналом и урегулирование конфликта интересов

№ п/п

Количественные показатели

Качественные показатели

(описание проблемы, примеры)

1

Количество по штату – 26,5

Количество фактически: 21

Вакансий: 1

Текучесть: 9 человек (40,9%)

Уволены по собственному желанию: 9 (40,9%)

Уволены по отрицательным основаниям: 0

Уволены по иным основаниям: 0 (расписать):

Отрицательные мотивы - 0

Назначены на вышестоящие должности: 0

Понижены в должности: 0

Ротация: 6

Проведено служебных расследований: 0

Наложено взысканий: 2

Замечание: 2

Выговор: 0

Строгий выговор: 0

Предупреждение о НСС 0

Увольнение с должности 0

Наложено взысканий без проведения служебного расследования: 0

Обжалованы взыскания: 0

Из них отменены (кем, на основании чего): 0

Факты конфликта интересов: 0

 

1. Соответствие сотрудника квалификационным требованиям к занимаемой должности (по образованию, стажу, опыту работы в определенной сфере и т.п.).- соответсвуют должностным квалификационным требованиям.

2. По какой причине не проводилось служебное расследование по каждому взысканию? -

3. Утвержден ли надлежащим образом состав конкурсной, дисциплинарной комиссий? –

4. Соблюдаются ли сроки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников, работников? – соблюдается, в соответствие с планом повышения квалификации

5. Факты нарушений трудовой дисциплины, причины и обстоятельства совершения – 2, в том числе 1 -по результатам Ревизионной комиссии ВКО, 1- отсутствие на рабочем месте без обоснованной причины.

6. Причины повторного нарушения трудовой дисциплины в течение года – нет.

7. Нарушение соблюдения ограничений на государственной службе: факты, причины, обстоятельства – не выявлено

8. Факты обжалования процедур оценки деятельности сотрудников, наложения взысканий- нет

9. Факты досрочного снятия ранее наложенных взысканий, сроки, обоснование? нет

10. Факты принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление – не выявлены

11. Факты совершения госслужащими административных или уголовных правонарушений в период прохождения госслужбы, принятие к ним меры - нет.

12. Причины возникновения конфликта интересов, принятые меры урегулирования - нет.

13. Каким образом учитываются результаты анонимного анкетирования, проводится ли анализ. Результаты анкетирования по изучению управленческого потенциала руководства учитываются при планировании работы на год и в построении механизмов взаимодействия.

14. Иное: нет_________________________________________________

 

Приложение 5 (9) Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа- на основе анализа данных приложений 1-4 – не выявлено

№ п/п

Наименование и реквизиты нормативно—правовых актов, затрагивающих деятельность объекта

Подзаконные акты, отраслевые правила и т.п. (по иерархии)

Наличие коллизий, дискреционных полномочий и др.

Какие нормы, процессы не регламентированы (отсутствуют, утратили силу)

Принятые органом меры к устранению коррупционных рисков, образующихся вследствие дискреции, коллизии и пр.

 

 

 

 

Отсутствуют нормативные документы, регулирующие  о деятельность Центров поддержки семьи и детства на республиканском уровне

Поданы предложения в Комитет по охране прав детей МОН РК по урегулированию деятельности подобных центров

Председатель рабочей группы:                                                                                                                                  Л. Куземко

Члены рабочей группы:                                                                                                         Кансабеков Б.К.           

 

Аналитическая справка с рекомендациями

по р

Форма входа

Мини-чат
300

Поиск

Календарь
«  Июнь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz